ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΔΕ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΡΙΤΕΣ

Οδηγίες Αξιολόγησης

Στο Αποτέλεσμα Κρίσης να αναφέρετε αν η εργασία είναι:

●       ΔΕΚΤΗ ΩΣ ΕΧΕΙ

●       ΔΕΚΤΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

●       ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ

Η Έκθεση Αξιολόγησης πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

  1. Σύντομη περιγραφική και τεκμηριωμένη αποτίμηση της εργασίας, με έμφαση στην ιδιαίτερη συμβολή της στην εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην έρευνα.
  2. Συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης της εργασίας, εφόσον απαιτούνται.

 

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι η Έκθεση Αξιολόγησης πρέπει να απαντά στα εξής ερωτήματα:

  1. Η εργασία είναι πρωτότυπη (αποφυγή πλαγιαρισμού);
  2. Χρησιμοποιεί κατάλληλη μεθοδολογία;
  3. Η ανάπτυξη του θέματος χαρακτηρίζεται από πληρότητα;
  4. Τα συμπεράσματα τεκμηριώνονται επαρκώς;
  5. Τηρούνται οι προδιαγραφές οργάνωσης των βιβλιογραφικών αναφορών;
  6. Τηρούνται οι τυποτεχνικές προδιαγραφές που έχουν οριστεί για όλα τα στάδια της εργασίας (δομή, επικεφαλίδες, κείμενο, εικαστικά, πίνακες κλπ.);
  7. Υπάρχουν φιλολογικά προβλήματα (σαφήνεια κειμένου, σύνταξη, ορθογραφία, επαναλήψεις/πλατειασμοί, δομικά προβλήματα κλπ.);

Δείκτες αξιολόγησης:

ΔΕΚΤΗ: Η εργασία είναι άρτια σε όλα τα παραπάνω κριτήρια και δεν χρειάζεται περαιτέρω αλλαγές.

ΔΕΚΤΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΛΛΑΓΩΝ: Η εργασία έχει ελλείψεις σε κάποια από τα παραπάνω κριτήρια και χρειάζεται αλλαγές.

ΜΗ ΔΕΚΤΗ: Η εργασία έχει σοβαρά προβλήματα, τα οποία κατά την τεκμηριωμένη κρίση σας δεν επιδέχονται διόρθωση ή βελτίωση.

Στην εργασία σας χρειάζεται να λάβετε υπόψη τις προδιαγραφές των εισηγήσεων και τις οδηγίες οι οποίες έχουν δοθεί στους συγγραφείς, τις οποίες θα βρείτε στη διεύθυνση: http://conf.pdekritis.gr/index.php/conferences/conf3/announcement/view/9
Σχετικές ιστοσελίδες μας:

http://synedria.pdekritis.gr/

http://physed.pdekritis.gr/


Ανάπτυξη, διαχείριση ιστοσελίδας: Κώστας Τρικάλης 2019